session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studieresultat

För att få studiestöd i form av studiemedel, studiestartsstöd eller omställnings­studiestöd igen behöver du ha klarat de studieresultat som CSN ställer krav på. När du ansöker på nytt prövar vi om du uppfyller kraven. Här kan du läsa om det resultatkrav som gäller för dig.

Vad är studieresultat?

Studieresultat är det antal poäng eller kurser som du har klarat när du har studerat med studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd. När du ansöker igen prövar vi om du har klarat tillräckligt många poäng eller kurser för att kunna fortsätta få studiestöd från CSN.

Vad är kravet på studieresultat?

Olika utbildningsformer har olika krav på studieresultat. Klicka på den länk som stämmer för dig för att läsa om kraven.

Universitet och högskola
 • Under de första 40 veckorna med studiestöd måste du klara 62,5 procent av högskole­poängen (hp). Det innebär att om du har fått studiestöd för 40 veckor (60 hp) så är kravet att du måste klara 37 hp.
 • Efter de 40 första veckorna med studie­stöd ökar kravet på studie­resultat. Kravet är då 75 procent. Det innebär att om du fått studie­stöd på heltid för 40 veckor (60 hp) så är kravet att du måste ha klarat 45 hp. Om du studerar på deltid får du behålla det lägre kravet på studieresultat (62,5 procent) under fler veckor, se nedan.

Kravet på studie­resultat utgår från det antal poäng du får studie­stöd för. Om du exempelvis har studie­stöd i 40 veckor på heltid, ställer vi kravet utifrån 60 hp även om du läser fler poäng. De krav som vi räknar fram avrundar vi alltid nedåt till närmaste heltal.

Läser du på polisprogrammet? På polisprogrammet ska du klara 100 procent av dina studier för att ha rätt till nya studiemedel. Se mer under övriga utbildningar.

Studier på deltid

Om du har studie­stöd på deltid, har du fler veckor med det lägre kravet på studie­resultat (62,5 procent). I tabellen ser du hur länge det lägre resultat­kravet gäller för olika studietakt.

 Lägre resultat­krav för olika studietakt

Studerar med studiestöd på

Antal veckor med lägre resultatkrav

Motsvarar vanligtvis

100 %

40

2 terminer

75 %

53

3 terminer

50 %

80

4 terminer

Komvux

Kravet på studieresultat är att du ska ha klarat 15 poäng per heltidsvecka med studiestöd. Om du har studerat på heltid ska du därför ha klarat 15 poäng per vecka med studiestöd. Om du har haft studiestöd för att studera på deltid (50 eller 75 procent av heltid), är kravet lägre. CSN räknar då om den tid du har haft studiestöd till heltidsveckor.

 • Om du har studerat på 50 procent av heltid multiplicerar du antalet veckor med studiestöd med 0,5 för att få fram antalet heltidsveckor.
 • Om du har studerat på 75 procent av heltid multiplicerar du antalet veckor med studiestöd med 0,75 för att få fram antalet heltidsveckor.

Exempel:

Du har haft studiestöd för deltidsstudier (50 procent av heltid) under 18 veckor. Du har därför haft studiestöd under (18 veckor gånger 0,5) = 9 heltidsveckor. Kravet på studieresultat är 15 poäng per heltidsvecka. Ditt krav på studieresultat blir därför (9 heltidsveckor gånger 15 poäng) = 135 poäng.

Har du studerat innan den 16 juli 2020 kan andra regler gälla

Om din senaste period med studiemedel påbörjades innan den 16 juli 2020 och du inte uppfyller kraven på studieresultat, kan du ändå ha rätt till studiemedel i vissa fall. Det gäller om du klarat minst hälften av de poäng som du senast fått studiemedel för och inte ligger efter med mer än 200 poäng under din totala studietid med studiemedel vid komvux. Vi prövar då det kravet som är mest fördelaktigt för dig.

Folkhögskola

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande:

 • Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildnings­­planen.
 • Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.
Yrkeshögskola

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildningsplan. Med detta menar vi följande:

 • Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det innebär till exempel att du ska ha klarat alla examinationer och prov med godkänt resultat. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.
 • Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.
Studier utomlands
 • Under de första 40 veckorna måste du klara 62,5 procent av poängen som du har fått studie­medel för. Det innebär till exempel att om du har fått studiemedel för 60 ECTS-poäng, så är kravet för att få nya studiemedel att du klarar 37 ECTS-poäng.
 • Efter de 40 första veckorna med studiemedel på heltid så ökar kravet på studie­resultat. Kravet är då vanligtvis 75 procent av det antal poäng du fått studie­medel för. Om du har fått studie­medel för 60 ECTS-poäng under ett läsår, så är kravet för att få nya studiemedel att du klarar 45 ECTS-poäng. Om du studerar på deltid får du behålla det lägre kravet på studieresultat (62,5 procent) under fler veckor.

Om du fått studie­medel för kortare tid än läsårets alla veckor blir också resultat­kravet lägre.

Andra resultatkrav för vissa länder och utbildningar

För vissa länder gäller andra krav på studie­resultat, till exempel i USA och Australien. Det kan också vara andra krav på studieresultat för vissa typer av utbildningar, till exempel språk­kurser och utbildningar utan poängsystem.

Vad gäller i olika länder?

Krav på studietakt och studietid

Språkkurser

På språkkurser måste du kunna redovisa att du gjort ett slutprov. Det ska framgå datum för kursen och att du klarat studierna med godkänt resultat. Ett närvarointyg räcker inte.

Utbildningar utan poängsystem

På utbildningar utan poäng­system måste du följa utbildningens kursplan och klara alla kurser eller moment. Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Gymnasial utbildning

På en gymnasial utbildning måste du klara alla kurser. Det gäller oavsett om utbildningen har poängsystem eller inte.

Utbytesstudier

Har du studerat 40 veckor med studiemedel på universitet eller högskola i Sverige innan du åker på utbyte, så måste du klara minst 75 procent av de poäng du har fått studie­medel för att läsa. Det gäller även om det är första gången du får studie­medel för att studera utomlands.

Resultaten från dina utbytes­studier ska du i första hand redovisa omräknat till högskole­poäng från din skola i Sverige. De flesta skolor redovisar dessa poäng via Ladok.

Högskolans basår, konst- och kulturutbildningar

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande:

 • Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det innebär till exempel att du ska ha klarat alla examinationer och prov med godkänt resultat. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.
 • Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.
Övriga utbildningar, till exempel polisprogrammet

En övrig utbildning kan till exempel vara polisprogrammet eller en trafikflygarutbildning.

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande:

 • Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det innebär till exempel att du ska ha klarat alla eventuella examinationer och prov med godkänt resultat. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.
 • Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.

För vilken period prövar CSN studieresultaten?

Vanligtvis prövar vi studieresultaten för de veckor du senast fick studie­medel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd. Om det senaste beslutet omfattar 40 veckor, är det alltså den perioden som vi prövar resultatet för. I det senaste beslutet kan du se för vilken period vi prövar studieresultaten.

Om det senaste beslutet gäller en kortare tid

Om det senaste beslutet omfattar en kortare period, till exempel 20 veckor, kan vi i vissa fall även räkna med studieresultat från tidigare studieperioder då du haft studiestöd. Det kan vi göra ifall du inte uppfyller kravet på studieresultat för den kortare perioden. När vi prövar för en längre tid kan det nämligen vara lättare att klara resultatkravet.

Vi kan som längst titta 53 veckor bakåt i tiden och det måste vara en sammanhängande period med studiestöd. CSN gör detta automatiskt, så du behöver inte meddela något till oss.

Situationer då CSN inte prövar studieresultaten

I vissa fall prövar CSN inte studieresultaten från dina tidigare studier, till exempel om det har gått mer än tio år sedan du studerade med studiemedel eller studiestartsstöd, eller om du har varit sjuk och inte kunnat studera (din sjukperiod måste då vara godkänd av Försäkringskassan). Här kan du se fler situationer då vi inte prövar studieresultaten:

Studier i Sverige – situationer när vi inte prövar studieresultat

I de här fallen prövar vi inte dina tidigare studieresultat:

 • Om du fått studiemedel för studier på ordinarie gymnasieskola.
 • Om du fått studiemedel, studiestartsstöd eller omställnings­studiestöd för en del av en studie­period (termin) och nu ansöker om fler veckor med studiestöd för samma studieperiod, kan vi i vissa fall ge dig mer studiestöd för dessa veckor, utan att först pröva dina studieresultat.
 • Om det är första gången du söker studie­medel på eftergymnasial nivå och tidigare endast har fått studie­medel för att studera på gymnasienivå. Till eftergymnasial nivå räknas studier på högskola, universitet och yrkeshögskola.
 • Om du avbrutit dina studier och fått återkrav från CSN. Vi prövar då bara studie­resultaten för den period du faktiskt studerade.
 • Under perioder du varit helt sjukskriven. Sjukperioden måste då vara godkänd av Försäkringskassan.
 • Under perioder du tillfälligt vårdat barn eller närstående. Perioden måste då vara godkänd av CSN.
 • Om det var mer än tio år sedan du studerade med studie­medel.
 • Om du ansöker om studiestartsstöd för första gången.
Studier utomlands – situationer när vi inte prövar studieresultat

I de här fallen prövar vi inte dina tidigare studieresultat:

 • Om terminen förlängs kan vi i vissa fall ge dig mer studiemedel för den terminen, utan att först pröva dina studieresultat.
 • Om det är första gången du söker studiemedel på eftergymnasial nivå och tidigare endast har fått studiemedel för att studera på gymnasienivå.
 • Om du avbrutit dina studier och fått återkrav på studie­medel. Då prövar vi bara studie­resultaten för den period du faktiskt studerade.
 • Om det är så kort tid mellan terminerna att du inte kan visa några studie­resultat. Då kan vi i vissa fall ge dig studie­medel för ytterligare en termin utan att ha prövat dina resultat för den föregående terminen. Då prövar vi i stället studieresultaten nästa gång du ansöker.
 • Under perioder du varit helt sjukskriven. Sjukperioden måste då vara godkänd av CSN.
 • Under perioder du tillfälligt vårdat barn eller närstående. Perioden måste då vara godkänd av CSN.
 • Om det var mer än tio år sedan du studerade med studie­medel.

Behöver jag skicka in mina studieresultat till CSN?

Om du ska studera i Sverige behöver du oftast inte skicka in dina studieresultat till CSN. Vi får automatiskt uppgifter om studie­resultat från de flesta högskolor, komvux­skolor och folk­högskolor. Men om du studerar utomlands behöver du redovisa dina studieresultat för CSN nästa gång du ansöker.

Här kan du läsa om i vilka situationer du behöver skicka med intyg om studieresultat när du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd.

Universitet och högskola

Om du inte blivit klar med ett längre individuellt arbete, exempelvis en uppsats som pågår under större delen av terminen har du möjlighet att skicka in ett intyg om dina studieresultat från din handledare. Intyget ska visa hur många poäng handledaren anser att du klarat av och vid vilken tidpunkt. Handledaren tar själv fram intyget som skrivs på skolans brevpapper. Skolans stämpel ska även finnas på intyget.

Komvux

Om du läser på en komvux­skola som vi inte får uppgifter om studie­resultat från automatiskt, ska du intyga ditt studie­resultat om du ska fortsätta studera med studie­stöd från CSN. Det gör du till exempel genom att skicka in blanketten "Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning" (blankett 2407) eller genom att skicka in en kopia på ett utdrag ur din betygskatalog som du får av din skola.

Folkhögskola

Om du läser på en folk­högskola som vi inte får uppgifter om studie­resultat från automatiskt, ska du intyga ditt studie­resultat om du ska fortsätta studera med studiestöd från CSN. Om du ska fortsätta läsa vid folkhögskola kan du skicka in blanketten "Redovisning av studie­resultat vid fortsatta studier" (blankett 2406). Om du ska fortsätta läsa någon annan utbildning kan du skicka in ett betyg, intyg eller liknande från din folkhögskola.

Studier utomlands

Om du läste på en utbildning utomlands senast du hade studie­medel ska du redovisa dina studie­resultat. Har du exempelvis läst en språkkurs, ska du skicka in ett intyg där det står att du klarat hela språkkursen. Det räcker inte med ett närvarointyg. Om du har läst en poängsatt utbildning ska du skicka in betyg där det framgår hur många poäng du klarat.

I din ansökan om studiemedel kan du ladda upp de dokument som behövs för att styrka dina studieresultat.

Har du fått ett brev från oss där vi ber dig redovisa dina studieresultat? Då kan du ladda upp dina dokument direkt i tjänsten Lämna fler uppgifter, i Mina sidor. Du kan också skicka in dem via post eller e-brev.

Vad händer om studieresultaten inte räcker?

Om du tidigare studerat med studie­medel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd och saknar tillräckliga studie­resultat från de studierna, kan du få avslag när du ansöker om nytt studiestöd. För att få nytt studiestöd från CSN måste du först läsa upp dina studie­resultat. I vissa fall kan vi ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat dina studier.

Du får behålla det studiestöd som du har fått beslut om, även om du inte klarar studieresultaten. Det är bara om du har läst färre poäng eller kurser än vad du fått studiestöd för och inte meddelat CSN, som du kan behöva betala tillbaka.

Om studieresultaten inte räcker

Bästa tipsen för att slippa onödiga problem med studieresultaten!

När du ansöker är det oftast bra att söka för en så lång period som möjligt. Du kan ansöka för upp till 53 veckor i samma ansökan.

Om du studerar på komvux och läser en kurs som är uppdelad i flera delkurser kan det vara bra att ansöka för alla delkurser i samma ansökan om det är möjligt. Kolla din studieplan med skolan.

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan om du blir sjuk och inte kan studera. Om de godkänner din sjukperiod så minskar kravet på dina studieresultat.

Anmäl till CSN om du behöver vara hemma för vård av barn och inte kan studera. Om vi godkänner din vårdperiod så minskar kravet på studieresultat. Samma sak gäller om du vårdar en svårt sjuk närstående.

Studerar du med studiemedel och ska åka på utbytesstudier under en termin, och studerar i Sverige terminen före eller efter det? I så fall är det bra att ansöka om studiemedel för hela läsåret på en gång. Då behöver vi inte pröva dina studieresultat direkt efter varje termin. Se också till att få med dig dina studieresultat från utbytesstudierna och skicka in dem till din svenska skola så fort som möjligt.

Uppdaterad: 2024-06-26
Hjälpte den här sidan dig?