Hoppa till innehåll

Kortfakta om studiestödet

Studiemedel

Studiemedlet ska göra det möjligt att studera, oavsett ekonomisk eller social bakgrund. Det ska bidra till ett högt deltagande i utbildning, utjämna ekonomiska skillnader och ge en god effekt på samhällsekonomin.

Studiemedel består av lån och bidrag. Det ska täcka levnadsomkostnaderna under studietiden. Du får studiemedel veckovis och det varierar mellan 50, 75 och 100 procent per vecka beroende på studiernas omfattning.

Under 2022 fick 550 518 personer studiemedel. Det är färre än året innan, vilket troligen till största delen förklaras av att pandemins effekter klingade av under 2022. Under 2022 betalades CSN ut 38,6 miljarder kronor i bidrag och lån. Av detta var 24,6 miljarder lån och 14 miljarder bidrag.

Antal studerande med studiemedel

Diagram som visar antal studerande med studiemedel från 2013 till 2022
Tabell - totala antalet studerande med studiemedel 2013-2022
Alla studerande med studiemedel under 2013-2022

Årtal

Antal studerande

2013

471 950

2014

482 155

2015

475 863

2016

470 892

2017

469 365

2018

475 969

2019

502 864

2020

559 298

2021

588 707

2022

550 518

Antal studerande med studiemedel i Sverige 2022 - länsvis

Det är flest studerande med studiemedel i områden med många invånare. Där finns även de stora lärosätena.

Klicka på kartan nedan så ser du hur många personer som har studiemedel i respektive län.

Karta över Sverige.
Tabell för studerande med studiemedel i Sverige
Antal studerande med studiemedel per län

Län

Antal studerande

Blekinge län

7 618

Dalarnas län

11 616

Gotlands län

2 653

Gävleborgs län

12 126

Hallands län

15 100

Jämtlands län

5 979

Jönköpings län

16 695

Kalmar län

10 569

Kronobergs län

10 974

Norrbottens län

10 391

Skåne län

77 427

Stockholms län

137 338

Södermanlands län

13 623

Uppsala län

29 966

Värmlands län

13 873

Västerbottens län

17 853

Västernorrlands län

10 053

Västmanlands län

13 645

Västra Götalands län

92 805

Örebro län

17 552

Östergötlands län

28 300

Studiemedel för studier utomlands

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd för studier utomlands. En studerande kan få bidrag och lån för levnadsomkostnader, undervisningsavgifter, resor och försäkringar.

Under 2022 fick 25 900 personer studiemedel för studier utomlands. Antalet ökade under året, efter en kraftig nedgång under covid-19-pandemin.

Antal studerande med studiemedel i utlandet 2013-2022

Diagram som visar antal studerande med studiemedel i utlandet från 2013 till 2022
Tabell - antal studerande med studiemedel i utlandet
Utlandsstuderande med studiemedel 2013-2022

Årtal

Antal studerande

2013

33 752

2014

34 160

2015

33 379

2016

31 763

2017

30 594

2018

30 045

2019

27 934

2020

23 000

2021

21 600

2022

25 900

Antal studerande i olika länder läsåret 2021/2022

Det är flest studerande med studiemedel utomlands i Storbritannien och USA. I övrigt är Europa mest populärt. Många studerar läkar- och tandläkarutbildningar utomlands med svenskt studiemedel.

Om du klickar på kartan nedan så ser du hur många som studerar i respektive land med svenska studiemedel.

Karta över världen.
Tabell för studerande med studiemedel utomlands
Antal studerande med studiemedel per land läsåret 2021/2022

Land

Antal studerande

Albanien

1

Algeriet

2

Argentina

20

Armenien

2

Aruba

1

Australien

532

Belarus

5

Belgien

209

Bolivia

11

Bosnien och Hercegovina

14

Botswana

3

Brasilien

17

Bulgarien

218

Chile

22

Colombia

18

Costa Rica

40

Cypern

29

Danmark

1 056

Ecuador

2

Egypten

54

Estland

21

Etiopien

1

Filippinerna

10

Finland

237

Frankrike

1 195

Förenade Arabemiraten

29

Georgien

15

Ghana

3

Grekland

79

Grenada

1

Hongkong

113

Indien

3

Indonesien

1

Irak

2

Iran

12

Irland

427

Island

92

Israel

12

Italien

750

Jamaica

9

Japan

275

Jordanien

17

Kanada

384

Kazakstan

2

Kenya

17

Kina

19

Kosovo

1

Kroatien

33

Kuba

3

Kuwait

2

Lettland

729

Libanon

8

Litauen

393

Luxemburg

7

Makedonien

5

Malaysia

11

Marocko

1

Malta

35

Mexiko

63

Moldavien

10

Monaco

5

Nederländerna

1 080

Nepal

1

Norge

683

Nya Zeeland

40

Pakistan

2

Peru

13

Polen

997

Portugal

213

Rumänien

239

Ryssland

22

Saknas

1

Saudiarabien

1

Schweiz

628

Serbien

35

Serbien och Montenegro

1

Singapore

121

Slovakien

100

Slovenien

17

Spanien

1 242

Staten Palestina

8

Storbritannien

3 023

Sudan

3

Sydafrika

30

Sydkorea

444

Taiwan

21

Tanzania

2

Thailand

59

Tjeckien

181

Tunisien

2

Turkiet

80

Tyskland

804

Uganda

2

Ukraina

62

Ungern

109

Uruguay

3

USA

3 066

Vietnam

5

Österrike

230

Hur bestäms nivån för studiemedlen?

Nivån i studiemedlen kan ändras på två sätt:

  • Genom upp- eller nedräkning i förhållande till det så kallade prisbasbeloppet. Det görs den 1 januari varje år.
  • Genom ändringar via politiska beslut.

Studiemedel - Belopp 2023

Bild som visar studiemedelsbelopp 2022

Studiemedel beräknas per vecka. Månadsbeloppet är här uträknat genom att veckobeloppet multipliceras med 4 1/3.

Studiemedelsbelopp från 1965 och framåt

Se studiemedelsbeloppen från 1965 och fram till nu.

Studiemedelsbelopp (pdf) Pdf, 369 kB.

Studiemedelsbelopp (excel) Excel, 26 kB.

Studiestöd till ungdomar på gymnasienivå

Studiestöd till ungdomar som studerar på gymnasienivå kallas i de flesta fall för studiehjälp. Den klart vanligaste formen av studiehjälp är studiebidraget, som är ett generellt stöd för gymnasiestuderande mellan 16 och 20 år. CSN har även hand om studiehjälpen på gymnasiet. Det består av studiebidraget, extra tillägg och inackorderingstillägg.

Antalet personer med studiehjälp ökade under 2022. Ökningen beror på att ungdomskullarna som studerar på gymnasiet blivit större. CSN gör bedömningen att antalet personer med studiehjälp kommer att öka även de närmaste åren.

Antal studerande med studiehjälp 2013-2022

Diagram som visar antal studerande med studiehjälp åren 2013-2022
Tabell - antal studerande med studiehjälp 2013-2022
Studerande med studiehjälp 2013-2022

Årtal

Antal studerande

2013

423 184

2014

405 157

2015

396 757

2016

395 886

2017

406 125

2018

415 060

2019

428 216

2020

432 539

2021

441 081

2022

446 199

Studiebidraget är på 1 250 kronor i månaden. Det betalas vanligtvis ut för fyra månader på hösten (september-december) och sex månader på våren (januari-juni).

Studiebidrag betalas ut från och med kvartalet efter att eleven fyllt 16 år. Det betalas ut till föräldrarna. Från och med 18 års ålder betalas studiebidraget ut till eleven själv.

Beloppsutveckling för studiebidraget på gymnasiet (årtalen som anges är då beloppet höjts, i kronor)

Diagram som visar beloppsutveckling för studiebidraget på gymnasiet mellan 1992 till 2022
Tabell - beloppsutveckling för studiebidraget
Beloppsutveckling för studiebidraget 1991-2018

År när studiebidraget höjts

Studiebidrag i kronor

1991

750

1997

640

1998

750

2000

850

2001

950

2006

1050

2018

1250

Studiebidrag, belopp och antal månader, från 1992 och framåt till nu:

Belopp studiebidrag 1992-2019 (pdf) Pdf, 416 kB.

Belopp studiebidrag 1992-2019 (excel) Excel, 13 kB.

Studiebidrag och skolk/ogiltig frånvaro

CSN:s hanterar även gymnasieskolornas rapporter om så kallad ogiltig frånvaro, i vanligt tal kallat skolk. För att få studiehjälp av CSN ska eleven studera på heltid. Den elev som skolkar och inte studerar på heltid har inte rätt att få studiehjälp. Detta regleras i studiestödslagen.

Vad räknas som skolk?

Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, ska skolan rapportera det som skolk till CSN. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen. All ogiltig frånvaro räknas som skolk.

I vissa fall kan det finnas särskilda anledningar till den ogiltiga frånvaron, till exempel mobbning. Då kan skolan bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Sjukdom betraktas inte som ogiltig frånvaro.

Hur ser den historiska utvecklingen ut?

Diagram som visar statistik över skolk 2012 till 2022
Tabell - historisk utveckling av skolk på gymnasiet
Andelen elever som fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro

År

Procent som skolkat utifrån alla med studiebidrag

2008/2009

3,7 %

2009/2010

4,0 %

2010/2011

4,4 %

2011/2012

5.5 %

2012/2013

6,4 %

2013/2014

6,6 %

2014/2015

7,1 %

2015/2016

7,8 %

2016/2017

7,9 %

2017/2018

8,5 %

2018/2019

8,7 %

2019/2020

8,0 %

2020/2021

6,4 %

2021/2022

7,9 %

Det kan finnas flera orsaker till varför en elev skolkar. Skolverket har undersökt orsakerna och kommit fram till att den sociala situationen utanför skolan är en viktig orsak. Även stress och höga prestationskrav är viktiga faktorer, enligt Skolverket.

Läsåret 2021/2022 ökade andelen indragna studiemedel till följd av ogiltig frånvaro. Därmed bröts den tidigare nedgång som troligen hängde samman med distansundervisningen under covid-19-pandemin.

Hur många skolkar på gymnasiet?

Under läsåret 2021/2022 fick 27 800 elever sin studiehjälp indragen på grund av skolk. De utgjorde 7,9 procent av de gymnasieelever som fick studiehjälp under läsåret.

Lånebenägenhet

Med lånebenägenhet menas andelen studerande med studiemedel som utöver studiebidrag även tar lån. Lånebenägenheten minskade kontinuerligt efter studiestödsreformen 2001 då det nya annuitetslånet infördes. Sedan år 2012 har lånebenägenheten ökat igen.

Under 2022 tog 74,3 procent av studiemedelstagarna lån. Lånebenägenheten har ökat med 1,2 procentenheter sedan 2021 och med drygt sju procentenheter sedan 2011, när den var som lägst. Under 2022 tog 72 procent av kvinnorna lån, att jämföra med 77 procent av männen.

Under samma period har det skett förändringar i åldersstrukturen bland studiemedelstagarna. Andelen studerande yngre än 25 år, vilka mer sällan tar lån, har minskat samtidigt som andelen i åldern 25–34 år, som oftare tar lån, har ökat.

Lånebenägenhet samtliga studiemedelstagare 2013–2022, andel i procent

Diagram som visar lånebenägenhets andel i procent åren 2013 till 2022
Tabell - lånebenägenhet samtliga studiemedelstagare
Lånebenägenhet hos samtliga studiemedelstagare ( i procent) under 2013-2023

Årtal

Lånebenägenhet, i procent

2013

67,7

2014

68,2

2015

69,2

2016

70,1

2017

71,2

2018

71,9

2019

72,3

2020

72,5

2021

73,1

2022

74,3

Rapporter om de studerandes situation

Sedan 2007 har CSN återkommande gjort enkätundersökningar med fokus på de studerandes egna upplevelser av sin ekonomiska och sociala situation. Nedan hittar du ett urval av våra rapporter. Du hittar alla här.

Yrkeshögskolestuderandes eko­nomiska och sociala situation 2022

Studerande på yrkeshögskola lyckas ofta med sina studier och har en ljus bild av framtiden. Däremot har de svårt att få studiemedlen att räcka till, eftersom de i genomsnitt är äldre och därmed ofta har höga boendekostnader och ekonomiskt ansvar för barn. Långa praktikperioder kan också göra det svårt att arbeta parallellt med studierna.

Läs rapporten Yrkeshögskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2022.

Komvux- och folkhögskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2021

Rapporten redogör för den ekonomiska och sociala situationen bland komvux- och folkhögskolestuderande. Den visar på en försämrad studiesituation under covid-19-pandemin.

Läs rapporten Komvux- och folkhögskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2021.

Högskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2020

Den här rapporten visar bland annat att 71 procent av de högskolestuderande med studiemedel upplevde den ekonomiska situationen som ganska bra, bra eller mycket bra. Av dem som studerade med både bidrag och lån var det 37 procent som bedömde att studiemedlen täckte samtliga deras levnadsomkostnader. Andelen av studiemedelstagarna som angav att de arbetade vid sidan av studierna var 48 procent

Läs rapporten Högskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2020.

Högskolestuderandes inkomster och utgifter 2020

Rapporten beskriver vilka inkomster och utgifter högskolestuderande med studiemedel har. Den undersöker också om högskolestuderande har inkomster som täcker deras utgifter, samt om det finns skillnader mellan olika grupper av studerande.

Läs rapporten Högskolestuderandes inkomster och utgifter 2020.

Återbetalning av studielån

Det är CSN:s uppgift att se till studielån betalas tillbaka. Den 31 december 2022 hade 1 730 298 personer en studieskuld hos CSN, vilket är rekordmånga.

Antal personer med studielån

Diagram som visar antalet låntagare mellan åren 2013 till 2022.
Tabell - antal personer med studielån
Antal personer med studielån under 2013-2022

År

Antal person med studielån

2013

1 474 001

2014

1 492 997

2015

1 506 928

2016

1 522 521

2017

1 543 456

2018

1 574 085

2019

1 605 040

2020

1 653 267

2021

1 699 509

2022

1 730 298

Den totala fordran för studielånen var 263 miljarder kronor i slutet av 2022. Fordran ökade med 10,3 miljarder kronor under 2022. Den främsta orsaken till att fordran ökar är att utbetalningarna av lån är större än inbetalningarna.

Total skuld studielån 2013-2022, i miljarder kronor

Diagram som visar total skuld för studielånen 2013-2022
Tabell - total skuld studielån
Total skuld för studielån under 2013-2022, i miljarder kronor

År

Skuld i miljarder kronor

2013

198 219 539 293

2014

202 381 536 887

2015

208 122 434 770

2016

213 397 556 706

2017

218 708 671 479

2018

224 605 922 021

2019

231 391 861 268

2020

241 141 083 098

2021

252 676 643 404

2022

263 000 000 000

På ett allmänt plan ökar skuldsättningen bland personer som har en studieskuld hos CSN. En bidragande orsak är att lånedelen i studiemedlet höjts sett under ett antal år tillbaka. Den genomsnittliga skulden för alla låntagare är 152 000 kronor.

Genomsnittliga skulder, alla låntagare (kronor)

Diagram som visar genomsnittlig skuld, alla låntagare mellan åren 2013 till 2022
Tabell - genomsnittlig skuld för alla låntagare
Genomsnittliga skulder, för alla låntagare 2013-2022

År

Skulder i kronor

2013

134 610

2014

135 701

2015

138 273

2016

140 335

2017

141 891

2018

142 690

2019

144 166

2020

145 857

2021

148 676

2022

152 000


Totalt för alla lånetyper så ligger den genomsnittliga avbetalningen per år, det så kallade årsbeloppet, på omkring 10 000 kronor. För låntagare med annuitetslån är det vanligast med ett årsbelopp på 7 000 – 8 000 kronor.

För kvinnor ligger årsbeloppet i genomsnitt något högre än för män, eftersom lånets och årsbeloppets storlek i hög grad beror på under hur lång tid man studerat med studielån

Inbetalningar 2022

Bild som visar inbetalt av debiterat belopp för Sverige respektive utomlands år 2022

Återbetalningsgraden, det vill säga hur mycket av studieskulden som årligen faktiskt betalas tillbaka, i jämförelse med hur mycket som ska betalas, är rekordhög. De senaste två åren har återbetalningsgraden legat på 92,6 procent. Låntagare i Sverige står för 94,4 procent och låntagare utomlands för 80,9 procent (2022).

Det totala inbetalda beloppet under 2022 ökade till knappt 14 miljarder kronor.

God kommunikation och bra bemötande beskrivs som två framgångsfaktorer för att återbetalningsgraden ökat. Bland annat får de som ska börja betala på sin studieskuld information i förväg och kan välja betal- och meddelandesätt. CSN underlättar även för låntagarna som är bosatta utomlands att betala av på sina studielån. CSN ser det som en av de viktigaste uppgifterna att få in betalningarna på studielånen – för att garantera ett generöst studiestöd även i framtiden.

CSN:s arbete med utlandsbosatta låntagare

Vid ingången av 2023 var 65 100 personer återbetalningsskyldiga för svenska studielån och bosatta utomlands. Det motsvarar drygt 4 procent av alla återbetalningsskyldiga låntagare. Dessutom saknar CSN adress till 20 800 av de återbetalningsskyldiga låntagarna. CSN bedömer att de flesta av dessa är bosatta utomlands.

Totalt är de återbetalningsskyldiga låntagarna som är bosatta utomlands skyldiga svenska staten 13,9 miljarder kronor. De återbetalningsskyldiga som CSN saknar adress till är skyldiga 2,3 miljarder kronor.

Av de återbetalningsskyldiga låntagarna bosatta utomlands är cirka 12 procent så kallade dåliga betalare. CSN definierar en dålig betalare som en person som inte betalat något till CSN på tre år, eller som betalat mindre än 25 procent av det belopp som ska betalas tillbaka under en femårsperiod.

Motsvarande siffra i Sverige är 2 procent. De dåliga betalarna som bor utomlands är 7 900 till antalet och är skyldiga CSN cirka 2,1 miljarder kronor totalt.

Antal återbetalningsskyldiga låntagare fördelat på bosättning

undefined


Antal personer

Skuld miljarder kr

Andel dåliga

betalare %

Sverige

1 380 690

202,7

2,1

Utomlands

65 064

13,9

12,2

Okänd bosättning

20 833

2,3

56,9

Totalt

1 466 587

218,9

3,3


I USA finns drygt 9 600 återbetalningsskyldiga låntagare. Av dem är cirka 1 900 personer dåliga betalare. Det motsvarar en andel av 20 procent. De dåliga betalarna i USA har en total skuld till CSN på över 800 miljoner kronor.

Vad gör CSN?

CSN har på senare år ökat tempot för att få in mer pengar från låntagarna som är bosatta utomlands. I dag bedrivs kravåtgärder i ett 140-tal länder, i stort sett överallt där det finns låntagare med svenska studielån. CSN lägger ner mest arbete i de länder där det finns många låntagare. I Storbritannien finns cirka 10 500 återbetalningsskyldiga låntagare. Därefter följer Norge med drygt 9 900 låntagare och sedan USA med drygt 9 600 låntagare.

CSN har på senare år anställt fler medarbetare för att hantera krav och leta adresser. CSN gör även betydligt fler utredningar om uppsägningar av hela studielånet till direkt betalning än tidigare, vilket gör att mer pengar kommer in i form av studielån. Utöver personliga kontakter med låntagarna tar CSN även hjälp av inkassoföretag med adressökning, delgivning och går till domstol nu betydligt oftare än tidigare.

En effekt av arbetet är att andelen inbetalt belopp från de utomlandsbosatta låntagarna ökar för varje går. Men fortfarande är andelen som gör inbetalningar och bor utomlands lägre än de som bor i Sverige.

Hur går CSN:s arbete till rent praktiskt bland låntagare bosatta utomlands?

I det första steget skickar CSN ett brev med inbetalningskort till den adress som myndigheten fått av folkbokföringen eller till den adress som låntagaren anmält. Om låntagaren inte betalar, skickar CSN brev med påminnelseavgifter. Efter två påminnelser skickar CSN ett kravbrev till låntagaren. Om personen ändå inte betalar, lämnas ärendet över till inkassoföretag och deras ombud runt om i världen. Inkassoföretaget eller CSN försöker då att driva in pengarna bland annat genom delgivning och rättsliga åtgärder. I sista skedet väljer CSN att gå till domstol – vilket myndigheten gör i flera olika länder.

Ränta på studielånen

Räntan på studielån bestäms av regeringen, och beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de senaste tre åren. Det görs för att den som har studielån inte ska drabbas av så stora förändringar i tider av ränteuppgång. Räntan på studielån 2023 är 0,59 procent. Från och med i år är räntenivån justerad för att täcka statens kreditförluster och består av en basränta på 0,14 % och ett påslag på 0,45 %.

Räntan på studielånet är redan från början reducerad med 30 procent. Anledningen till det är att personer med studielån ska slippa proceduren att göra avdrag i deklarationen och sedan vänta två år på att få tillbaka pengarna. Personer med studielån betalar alltså in en lägre ränta från början, i stället för att i efterhand få tillbaka pengar på skatten

Ränteutveckling

Diagram som visar ränteutvecklingen mellan åren 2013 till 2023
Uppdaterad: 2023-02-21
Hjälpte den här sidan dig?